Bài 18: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác