Bài 16.: Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. SƠ ĐỒ KHỐI MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN

- Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến gồm 3 thành phần chính:

+ Mô đun cảm biến.

+ Đối tượng điều khiển.

+ Nguồn điện.

loading...
Mô hình ứng dụng của mô đun cảm biến nhiệt độ.hoc24

II. LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN 

1. Các bước tiến hành và tiêu chí đánh giá

a. Các bước tiến hành

- Bước 1. Tìm hiểu về mô đun cảm biến.

- Bước 2. Tìm hiểu về sơ đồ mạch điện.

- Bước 3. Chuẩn bị.

- Bước 4. Lắp ráp mạch điện.

- Bước 5. Vận hành mạch điện.

b. Tiêu chí đánh giá

- Tiến hành đúng trình tự.

- Đấu nối đúng, chắc chắn, an toàn.

- Mạch hoạt động đúng chức năng.

2. Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

- Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng (sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng XH M131).

loading...
Sơ đồ mạch điện điều khiển đèn LED
sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng.hoc24

- Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ (sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ XH W1209).

loading...
Sơ đồ mạch điện điều khiển quạt điện
sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ.hoc24

- Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm (sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm MH). 

loading...
Sơ đồ mạch điện điều khiển máy bơm
sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm.hoc24