Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay 

1. Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới, do sai lầm và sự chống phá của các thế lực đế quốc phản động nên hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu.

2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh đã giành thắng lợi lớn đó là sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và chế độ A-pác-thai. Các nước đạt thành tựu về kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN.

@80888@

3. Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng về kinh tế như Mĩ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên Bang Đức .

- Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất, ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới, nhưng thất bại ở Việt Nam.

- Liên kết kinh tế khu vực: EEC - EU; ASEAN.

- Mĩ, Nhật Bản và EU là 3 trung tâm kinh tế thế giới.

4. Quan hệ quốc tế

- Sau 1945 trật tự thế giới hai cực (Trật tự 2 cực Ianta) do Xô- Mĩ đứng đầu, thế giới chia thành hai phe, đối đầu căng thẳng - “chiến tranh lạnh”.

- Hai siêu cường tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” (1989).

- Thế giới chuyển sang xu thế hòa hoãn và đối thoại.

5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật tiến bộ phi thường, đạt nhiều thành tựu kĩ diệu.

@80873@

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 

1. Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX

- Chủ nghĩa xã hội đạt những thành tựu to lớn về mọi mặt… có tác dụng to lớn vào sự phát triển của cục diện thế giới.

- Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi bộ mặt thế giới.

- Chủ nghĩa tư bản có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học - kĩ thuật và mang những đặc điểm mới...

- Cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc, “hai cực” diễn ra gay gắt.

2. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX đến 1991

- Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn ở Liên Xô và Đông Âu.

- "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, xu thế đối thoại xuất hiện.

@80878@

3. Từ năm 1991 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới: đa cực nhiều trung tâm.

- Xu thế hòa hoãn, thỏa hiệp giữa các nước lớn.

- Các nước điều chỉnh chiến lược trong đó lấy việc phát triển kinh tế làm trọng điểm .


Danh sách các phiên bản khác của bài học này. Xem hướng dẫn
Trịnh Long đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (6 tháng 8 2021 lúc 10:12) 0 lượt thích