Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tổng hợp lực – Hợp lực tác dụng

Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế đó được gọi là hợp lực.

Ta có thể tìm hợp lực bằng phép cộng vectơ:

\(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F}_2+\overrightarrow{F_3}+...\)

1. Tổng hợp hai lực cùng phương

Khi hai lực đồng quy \(\overrightarrow{F_1}\)\(\overrightarrow{F_2}\)  cùng phương, cùng chiều: \(F=F_1+F_2\)

Khi hai lực đồng quy  \(\overrightarrow{F_1}\)\(\overrightarrow{F_2}\)   cùng phương, ngược chiều: \(F=\left|F_1-F_2\right|\)

2. Tổng hợp hai lực đồng quy – quy tắc hình bình hành

loading...

Bước 1: Vẽ hai vectơ \(\overrightarrow{F_1}\) và \(\overrightarrow{F_2}\) đồng quy tại O.

Bước 2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh liền kề trùng với hai vectơ \(\overrightarrow{F_1}\) \(\overrightarrow{F_2}\).

Bước 3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. Vectơ hợp lực \(\overrightarrow{F}\) trùng với đường chéo này.

@2555886@

II. Các lực cân bằng và không cân bằng

1. Các lực cân bằng

loading...

Một vật đứng yên dưới tác dụng của nhiều lực. Khi đó tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0. Ta nói các lực tác dụng lên vật là các lực cân bằng và vật ở trạng thái cân bằng.

2. Các lực không cân bằng

Các lực không cân bằng khi hợp lực của các lực đó khác 0. Hợp lực hay lực không cân bằng khi tác dụng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

@2555964@

III. Phân tích lực

Phân tích lực là phép thay thế một lực thành hai lực thành phần có tác dụng giống hệt như lực ấy.

1. Quy tắc

loading...

 Thường phân tích lực thành hai lực vuông góc với nhau để lực thành phần này không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần kia.

2. Chú ý

Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương vuông góc nào thì mới phân tích lực theo hai phương vuông góc đó.

1. Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế đó được gọi là hợp lực.

2. Tổng hợp hai lực cùng phương và đồng quy đều tuân theo quy tắc cộng vectơ.

3. Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai lực thành phần có tác dụng giống hệt lực đó.