Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Tìm hiểu vai trò của lao động đối với đời sống con người.

loading...

- Lao động có vai trò:

+ Là hoạt động chủ yếu của con người.

+ Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất nước và nhân loại.

2. Tìm hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

loading...

Theo quy định của pháp luật :

- Công dân có quyền:

+ Làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

+ Để đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội.

- Công dân có nghĩa vụ lao động để:

+ Nuôi sống bản thân, gia đình.

+ Góp phần phát triển đất nước.

3. Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về lao động chưa thành niên.

- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 13 tuổi vào làm việc (trừ một số công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao theo quy định).

- Cấm sử dụng lao động chưa thành niên vào các công việc:

+ Nặng nhọc.

+ Nguy hiểm.

+ Tiếp xúc với hóa chất độc hại.

+ Có môi trường lao động không phù hợp cho sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

4. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động và cách lập hợp đồng có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.

loading...

* Quyền và nghĩa vụ của người lao động:

- Người lao động có quyền:

+ Làm việc.

+ Tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp.

+ Không bị phân biệt đối xử, không bị cưỡng bức lao động.

+ Được hưởng lương phù hợp với trình độ.

+ Được gia nhập các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức đại diện cho người lao động...;

- Người lao động có nghĩa vụ:

+ Thực hiện hợp đồng lao động.

+ Chấp hành kỉ luật lao động.

+ Tuân theo sự quản lí.

+ Điều hành của người sử dụng lao động.

* Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động :

- Người sử dụng lao động có quyền:

+ Tuyển dụng, bố trí, quản lí, điều hành, giám sát lao động.

+ Khen thưởng và xử lí vi phạm kỉ luật lao động.

+ Đóng cửa tạm thời nơi làm việc,...

- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

+ Thực hiện hợp đồng lao động.

+ Thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác.

+ Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động.