Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo

A: Sơ đồ chung

B: Cấu tạo chi tiết một phần của rễ

1: Lông hút

2: Biểu bì

3: Thịt vỏ

4: Mạch rây

5: Mạch gỗ

6: Ruột

2. Miền hút

Cấu tạo và chức năng của miền hút:

Các bộ phận

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng

 Vỏ

Biểu bì

Gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau

bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

 Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra

Hút nước và muối khoáng hòa tan

Thịt vỏ

 Gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau

Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

Trụ giữa

Bó mạch

Mạch rây

Gồm những tế bào có vách mỏng

Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cơ thể

Mạch gỗ

Gồm những tế bào có vách dày, không có chất tế bào.

Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

Ruột

Gồm những tế bào có vách mỏng

Chứa chất dự trữ.

 3. Tế bào lông hút

     - Lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của một té bào như: vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài.

- Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

 + So sánh tế bào lông hút và tế bào thực vật

Giống nhau:

+ Đều là đơn vị cấu tạo nên cơ thể thực vật

+ Đều có các thành phần như: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào…

-  Khác nhau:

 

Tế bào thực vật

Tế bào lông hút

Không bào

Nhỏ

Lớn

Vị trí nhân

Nằm giữa tế bào khi tế bào non, nằm sát màng tế bào khi tế bào già

Lông hút mọc đến đâu thì nhân di chuyển đến đó, vị trí của nhân luôn nằm ở đầu lông hút

Lục lạp

Không có

 II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

 Câu 1: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Hướng dẫn trả lời:

 Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa.

Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ.

Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng.

  Câu 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

A. Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa

B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan

D. Có ruột chứa chất dự trữ

 Hướng dẫn trả lời:

 Đáp án B: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

Câu 3: Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?

Hướng dẫn trả lời:

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...