Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Một số truyền thống của quê hương

- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương như:

       + Yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm;

      + Cần cù, sáng tạo lao động;

      + Tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo;

      + Các lễ hội văn hoá truyền thống, những loại hình nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống....

Món ăn truyền thống: Phở.

Nghệ thuật múa rối nước.

Dân ca quan họ Bắc Ninh.

 

@2040008@

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương

- Tự hào về truyền thống của quê hương là sự tự tin, hãnh diện về những giá trị mà người dân ở quê huơng đã sáng tao ra và đưoc lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

- Chúng ta cần tìm hiểu và tự hào về truyền từ đỏ có những việc làm phù hợp để giữ gin và phát huy truyền thống đó như:

       + Tôn trọng sự đa dạng văn hoá vùng miền;

       + Kính trọng và biết ơn những người có công với quê hương, đất nước;

       + Tham gia cảc hoạt động đền ơn đáp nghĩa;

       + Tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hoá của quê hương;...

Tri ân các anh hùng liệt sỹ.

- Cần phê phán, ngăn chặn những việc làm trải ngược gây tồn hại đến những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

@2040084@

Truyền thống quê hương là những giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương được truyền từ đời này qua đời khác. Tự hào về truyền thống quê hương chính là tự hảo về nguồn gốc của minh, là nền tảng để xây dựng giá trị cốt lõi và hinh thành sự tự tin cho mỗi người.