Bài 1: Liên hợp quốc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Một số vấn đề cơ bản về Liên Hợp Quốc

a. Bối cảnh lịch sử và quá trình hình thành

- Nhu cầu đoàn kết giữa các quốc gia để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

- Nhu cầu xác lập tổ chức duy trì hoà bình, an ninh quốc tế. 

- Khát vọng hoà bình của nhân dân thế giới. 

- Từ ngày 25/4  đến ngày 26/6/1945, đại diện 50 nước họp tại Xan Phran-xi-cô (Mỹ) thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc.

- 24/10/1945 Hiến chương có hiệu lực, Liên Hợp Quốc được thành lập. 

b. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động

- Mục tiêu: 

+ Duy trì hoà bình, an ninh quốc tế. 

+ Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước. 

+ Hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế. 

+ Điều hoà hoạt động các quốc gia vì mục tiêu chung.

- Nguyên tắc hoạt động: 

+ Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia.

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia. 

+ Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 

+ Từ bỏ đe doạ bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ trang trong quan hệ quốc tế. 

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ. 

+ Tôn trọng nghĩa vụ và luật pháp quốc tế. 

2. Vai trò của Liên Hợp Quốc

a. Duy trì hoà bình, an ninh quốc tế

- Ngăn chặn và hoà giải các cuộc xung đột, khủng hoảng quốc tế. 

- Triển khai các hoạt động gìn giữ hoà bình.

- Nỗ lực ngăn chiến tranh thế giới bùng nổ từ sau năm 1945.

- Tạo khuôn khổ pháp lí cho việc ngăn chặn phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

- Thúc đẩy phi thực dân hoá,  thủ tiêu thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, chống phân biệt chủng tộc. 

b. Thúc đẩy phát triển

- Tạo môi trường thuận lợi để hợp tác quốc tế.

- Có nhiều chương trình hỗ trợ các nước về vốn, kĩ thuật, nhân lực,...

c. Bảo đảm quyền con người, phát triển văn hoá, xã hội.

- Nỗ lực kí kết văn bản, điều ước quốc tế để bảo đảm quyền cơ bản của con người.

- Đề ra mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỉ năm 2000. 

- Hỗ trợ hiệu quả các nước phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế.