Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 0
Điểm SP 61

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian