Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 255
Số lượng câu trả lời 300
Điểm GP 7
Điểm SP 113

Người theo dõi (84)

Hoàng Gia Hân
Tracy Tina
Trần Lê Hoàng
Bùi Thanh Hà

Đang theo dõi (217)