Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 83
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Trần Thư
phương đặng

Đang theo dõi (0)