Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 166
Điểm GP 26
Điểm SP 87

Người theo dõi (9)

Van Thanh
Lê  Văn Thao
Diễm Vũ Quỳnh
Lê Văn Thao

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian