Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 359
Điểm GP 4
Điểm SP 139

Người theo dõi (38)

Giận_Em
Vô Danh

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian