Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 237
Điểm GP 33
Điểm SP 197

Người theo dõi (56)

kimtaehyung
Kim Taehyungie
jimin

Đang theo dõi (33)