Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 122
Điểm GP 19
Điểm SP 48

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (0)