Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 402
Số lượng câu trả lời 1882
Điểm GP 45
Điểm SP 1164

Người theo dõi (144)

Đang theo dõi (11)