Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (11)

Dòng thời gian