Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 90
Số lượng câu trả lời 186
Điểm GP 56
Điểm SP 274

Người theo dõi (74)

Đang theo dõi (9)

Dòng thời gian