Review

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Paoo Nqoccc
14 tháng 2 2023 lúc 10:57

4B

5A

6D

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:18

4. B

A. organize /ˈɔːɡənaɪz/

B. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

C. decorate /ˈdekəreɪt/

D. charity /ˈtʃærəti/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. A

A. event /ɪˈvent/

B. talent /ˈtælənt/

C. flower /ˈflaʊə(r)/

D. money /ˈmʌni/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. D

A. children /ˈtʃɪldrən/

B. poster /ˈpəʊstə(r)/

C. kitchen /ˈkɪtʃɪn/

D. donate /dəʊˈneɪt/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Paoo Nqoccc
14 tháng 2 2023 lúc 10:59

1C

2A

3C

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:17

1. C

A. fun /fʌn/

B. but /bʌt/

C. put /pʊt/

D. run /rʌn/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʊ/, các phương án còn lại phát âm /ʌ/.

2. A

A. walk /wɔːk/

B. bake /beɪk/

C. play /pleɪ/

D. sale /seɪl/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɔː/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

3. C

A. lived 

B. raised

C. picked

D. organized 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /t/, các phương án còn lại phát âm /d/.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
animepham
14 tháng 2 2023 lúc 10:11

1. Let's having a charity car wash.

2. I think we should helping homeless animals in our town.

=> help

3. How about we organized a craft fair?

=> organizing

4. How about put "Run for Fun" on the poster?

=> putting

5. Let's not having a bake sale.

=> have

Bình luận (2)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:17

1. having => have

Let's have a charity car wash.

(Hãy có một tổ chức rửa xe gây quỹ.)

2. helping => help

I think we should help homeless animals in our town.

(Tôi nghĩ chúng ta nên giúp động vật lang thang trong thị trấn.)

3. we organized => organizing

How about organizing a craft fair?

(Chúng ta sẽ tổ chức một hội chợ thủ công?)

4. put => putting

How about putting "Run for Fun" on the poster?

(Bạn thấy thế nào về “Chạy gây quỹ” trên tấm áp phích?)

5. having => have

Let's not have a bake sale.

(Chúng ta không bán bánh nướng.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Paoo Nqoccc
14 tháng 2 2023 lúc 11:00

2.didn't clean up

3.volunteered

4.donated

5.Did they organize

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:16

1. The school raised nearly five thousand dollars after the charity day. 

(Nhà trường đã quyên góp được gần năm nghìn đô la sau ngày từ thiện.)

2. My friends and I didn’t clean up the local park last weekend. 

(Bạn bè của tôi và tôi đã không dọn dẹp công viên địa phương vào cuối tuần trước.)

3. Last summer, my brother volunteered at the local food kitchen. He helped prepare food and do the dishes. 

(Mùa hè năm ngoái, anh trai tôi tình nguyện ở bếp ăn địa phương. Anh ấy giúp chuẩn bị thức ăn và rửa bát.)

4. We donated sweaters, scarves, and socks to poor children last winter. 

(Chúng tôi đã tặng áo len, khăn quàng cổ và tất cho trẻ em nghèo vào mùa đông năm ngoái.)

5. Did they organize a fun run last month? 

(Họ có tổ chức một cuộc chạy từ thiện vào tháng trước không?)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:16

1. plant trees (trồng cây)

2. a craft fair (một hội chợ thủ công)

3. raise money (quyên góp tiền)

4. a bake sale (bán bánh nướng)

5. a car wash (rửa xe ô tô)

6. clean up parks (dọn dẹp công viên)

7. donate clothes (quyên góp quần áo)

8. right (quyền)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:15

1 - C

2 - B

3 - C

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:15

Serving Our Community

(Phục vụ cộng đồng của chúng ta)

Tom is making a poster for:

(Tom đang làm một tờ áp phích cho)

(0) a craft fair

(hội chợ đồ thủ công)

He wants to raise money for:

(Anh ấy muốn gây quỹ cho)

(1) poor children

(trẻ em nghèo)

Emma thinks they should organize:

(Emma nghĩ họ nên tổ chức)

(2) fun run

(một buổi chạy vui)

Emma says they should:

(Emma nói họ nên)

(3) plant trees

(trồng cây)

She says they should donate:

(Cô ấy nói họ nên quyên góp)

(4) clothes

(quần áo)

Tom says he’d like to donate:

(Tom nói anh ấy muốn quyên góp)

(5) (his) school books

(sách học của anh ấy)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:15

Bài nghe:

Emma: What are you doing, Tom?

Tom: I’m making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children.

Emma: Why?

Tom: Because we can raise some money for poor children in our community.

Emma: I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular.

Tom: Yes, I agree. What else should we do to help our community?

Emma: Hmmm. How about we plant trees?

Tom: Good idea. What else should we do?

Emma: We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom?

Tom: I'd like to donate my school books so children can learn at school.

Tạm dịch:

Emma: Bạn đang làm gì vậy Tom?

Tom: Mình đang làm một tờ áp phích. Mình nghĩ rằng chúng ta cần một sự kiện từ thiện trong thị trấn của chúng ta. Mình nghĩ chúng ta nên tổ chức một hội chợ thủ công để có thể gây quỹ và giúp đỡ trẻ em nghèo ở địa phương.

Emma: Tại sao?

Tom: Bởi vì chúng ta có thể quyên góp một số tiền cho trẻ em nghèo trong cộng đồng của chúng ta.

Emma: Mình đồng ý. Bạn biết gì nữa không? Mình nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc chạy vui. Mình nghĩ một sự kiện như thế sẽ rất phổ biến.

Tom: Vâng, mình đồng ý. Chúng ta nên làm gì khác để giúp đỡ cộng đồng của chúng ta nhỉ?

Emma: Ừm. Còn việc trồng cây thì sao?

Tom: Ý kiến hay đó. Chúng ta nên làm gì khác nữa nhỉ?

Emma: Chúng ta nên quyên góp quần áo. Mình có rất nhiều quần áo cũ mà mình không mặc nữa. Bạn muốn tặng gì, Tom?

Tom: Mình muốn tặng sách học của mình để trẻ em có thể học ở trường.

Bình luận (0)