Lesson 1

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:49

A: What kind of charity event should we organize? 

(Sự kiện tình nguyện nào chúng ta nên tổ chức?)

B: Let’s have a talent show. 

(Chúng ta hãy tổ chức một buổi biểu diễn tài năng.)

C: Do we need any volunteers? 

(Chúng ta có cần những tình nguyện viên không?)

A: Yes, we need people to take photos. 

(Có, chúng ta cần người chụp ảnh.)

B: What should we call our talent show? 

(Chúng ta nên gọi buổi biểu diễn tài năng gây quỹ là gì?)

C: How about “Sing for the Children!”?

(Bạn nghĩ sao về “Hát vì trẻ em”?)

A: Great!

(Tuyệt)

B: Where and when will we organize it? 

(Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu và khi nào?)

C: How about organizing outdoor next month?

(Bạn nghĩ sao khi tổ chức ngoài trời vào tháng tới?)

A: That’s great!

(Thật tuyệt!)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:49

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:49

A: What kind of charity event should we organize? 

(Sự kiện tình nguyện nào chúng ta nên tổ chức?)

B: Let’s have a book fair.

(Chúng ta hãy tổ chức một hội chợ sách.)

A: Do we need any volunteers? 

(Chúng ta có cần những tình nguyện viên không?)

B: Yes, we need people to sell books.

(Có, chúng ta cần người bán sách.)

A: What should we call our book fair? 

(Chúng ta nên gọi hội chợ sách gây quỹ là gì?)

B: How about "Read and Help!"

(Bạn nghĩ sao về “Đọc và giúp đỡ”!)

A: Great!

(Tuyệt!)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:48

A: What kind of charity event should we organize? 

(Sự kiện tình nguyện nào chúng ta nên tổ chức?)

B: Let’s have a fun run.

(Chúng ta hãy tổ chức một cuộc chạy bộ gây quỹ.)

A: Do we need any volunteers? 

(Chúng ta có cần những tình nguyện viên không?)

B: Yes, we need people to sell drinks.

(Có, chúng ta cần người bán đồ uống.)

A: What should we call our fun run? 

(Chúng ta nên gọi cuộc chạy bộ gây quỹ là gì?)

B: How about “Run for Fun!”

(Bạn nghĩ sao về “Chạy vì niềm vui”)

A: Great!

(Tuyệt!)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:48

Gạch: craft fair (hội chợ thủ công)    

Giải thích: Vì trọng âm rơi vào "fair" => sai

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:47

A: What kind of charity event should we organize?

(Sự kiện từ thiện nào chúng ta nên tổ chức?)

B: We should organize an activity which people can raise some money by running.

(Chúng ta nên tổ chức 1 hoạt động mà mọi người có thể gây quỹ bằng việc chạy.)

A: What should we call (it)?

(Chúng ta nên gọi nó là gì?)

B: We should call it a fun run.

(Chúng ta nên gọi nó là một sự kiện chạy gây quỹ.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:47
1. Let’s2. shouldn't3. Let’s not
4. should5. shouldn’t6. Let’s
 

1. A bake sale will raise more money than a craft fair. Let's make some pies to sell this weekend. 

(Bán bánh nướng sẽ gây quỹ được nhiều hơn một hội chợ thủ công. Chúng ta hãy cùng làm một số bánh để bán vào cuối tuần này.)

2. We shouldn't charge money for the fun run. More people will come if it's free 

(Chúng ta không nên thu tiền cho hoạt động chạy để vui Nhiều người sẽ đến nếu nó miễn phí.)

3. Let's not have the craft fair at the school gym. It's too small to fit a lot of people. 

(Đừng tổ chức hội chợ thủ công ở phòng gym của trường học. Nó quá nhỏ để chứa nhiều người.)

4. My teacher said we should ask our parents to donate old clothes because we don't need them.

(Cô giáo nói chúng ta nên hỏi bố mẹ về việc quyên góp quần áo cũ vì chúng ta đều không cần nữa.)

5. The weather report said it will rain this weekend. We shouldn't have the event outside. 

(Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào cuối tuần. Chúng ta không nên có sự kiện ngoài trời.)

6. I'm not very good at designing posters. Let's ask your sister to help because she's an artist.

(Tôi không giỏi thiết kế poster. Hãy hỏi chị gái tôi để giúp đỡ vì chị ấy là một họa sĩ.)

Bình luận (0)