Lesson 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:10

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:10

Ask another group:

A: What did you do to help our community?

(Các bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Yesterday, we cleaned up the street.

(Hôm qua, chúng tôi đã quét dọn đường phố.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Last week, we volunteered at a soup kitchen.

(Tuần trước, chúng tôi đã làm tình nguyện ở quán ăn cho người nghèo.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Two weeks ago, we planted flowers.

(Hai tuần trước, chúng tôi đã trồng hoa.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Last month, we taught poor children.

(Tháng trước, chúng tôi đã dạy trẻ em nghèo.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:10

A: What did you do to help our community? 

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Last week, I planted trees.

(Tuần trước, tôi đã trồng cây.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:10

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Yesterday, I recycled bottles and papers.

(Hôm qua tôi tái chế chai lọ và giấy.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Last week, I planted trees and flowers.

(Tuần trước, tôi đã trồng cây và hoa.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: I donated clothes, books and foods two week ago.

(Tôi đã quyên góp quần áo, sách và đồ ăn hai tuần trước.)

A: What did you do to help our community?

(Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Last week, I cleaned up the park, the road and the beach.

(Tuần trước, tôi đã quét dọn công viên, đường và biển.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:55

1. stopped /t/

2. organized /d/

3. wanted /ɪd/

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:54

A: What did Duc do to help the community?

(Đức đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: Duc cleaned up the park, donated clothes to help community.

(Đức quét dọn công viên, quyên góp quần áo để giúp đỡ cộng đồng.)

A: Did Lan volunteer at a soup kitchen last Sunday?

(Đức đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng?)

B: No, she didn’t.

(Không.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
nguyễn minh lâm
15 tháng 8 2023 lúc 20:08

1. Duc cleaned up the park last month.

2. Lan didn’t plant flowers yesterday.

3. Duc and Lan donated clothes last week.

4. Did Lan clean up streets two weeks ago?

5. Duc and Lan didn’t volunteer at a soup kitchen last Sunday.

6. Did Duc donate books three days ago?

 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:54

1. Duc cleaned up the park last month.

(Đức quét dọn công viên tháng trước.)

2. Lan didn’t plant flowers yesterday.

(Hôm qua Lan không trồng hoa.)

3. Duc and Lan donated clothes last week.

(Tuần trước Đức và Lan quyên góp quần áo.)

4. Did Lan clean up streets two weeks ago?

(Lan có quét dọn đường phố hai tuần trước không?)

5. Duc and Lan didn’t volunteer at a soup kitchen last Sunday.

(Đức và Lan không làm tình nguyện ở quán ăn cho người nghèo.)

6. Did Duc donate books three days ago?

(Đức có quyên góp sách ba ngày trước không?)

Bình luận (0)