Review 4 (Units 10- 11- 12) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Write a paragraph of about 100 words on the following topic.

Do you agree or disagree with the following idea?

* The invention of computer games causes a lot of problems for children.

You can refer to the following factors: Time (wasting or not wasting) / Health (negative or positive effect) / Brain (negative or positive effect)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Robots will only bring benefits to people in the future.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.