Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Em hãy nhận ra câu sai trong những câu sau:

  1. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta
  2. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
  3. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng
  4. Vật sáng cũng là nguồn sáng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.