Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Khi \(x\) thay đổi trong nửa khoảng (\(-\dfrac{\pi}{6};\dfrac{\pi}{6}\)] thì \(y=\sin3x\) lấy giá trị trên khoảng nào?

  1. (-1; 1]
  2. (-1; 1)
  3.  (-1; 0)
  4. (0; 1)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.