Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Khi x thay đổi trên khoảng  \(\left(\dfrac{-2\pi}{3};\dfrac{2\pi}{3}\right)\) thì \(y=cos3x\) lấy mọi giá trị thuộc 

  1. \(\left(-1;1\right)\)
  2. \(\left[-1;1\right]\)
  3. [-1 ; 0 )
  4. (-1 ; 0]
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.