BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

R là một kim loại hóa trị II. Biết rằng %về khối lượng của R trong oxit là 60%. Hãy xác định công thức hóa học của oxit.

  1. CaO.
  2. CuO.
  3. MgO.
  4. FeO.

Hướng dẫn giải:

R có hóa trị II, suy ra công thức oxit tương ứng là RO. 

​Vì %về khối lượng của R trong oxit là 60% suy ra

\(\dfrac{M_R}{M_R+16}.100=60\Rightarrow M_R=24\)

Vậy R là kim loại Mg, công thức oxit là MgO.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.