BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Có thể phân ra bao nhiêu loại chính của oxit? Đó là những loại nào?

  1. Oxit chỉ có một loại chính, là oxit axit.
  2. Oxit chỉ có một loại chính, là oxit bazơ.
  3. Oxit có 2 loại chính, là oxit kim loại và oxit phi kim.
  4. Oxit có 2 loại chính, là oxit axit và oxit bazơ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.