Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Nhôm kim loại phản ứng với axit sunfuric loãng theo sơ đồ sau:

Al + H2SO4 ---->  Al2(SO4)3 + H2.

Tính khối lượng axit cần dùng để tác dụng vừa đủ với 5,4g nhôm.

  1. 14,7 g
  2. 19,6 g
  3. 29,4 g
  4. 39,2 g

Hướng dẫn giải:

PTHH:  2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PTHH suy ra: \(n_{H2SO4}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H2SO4}=0,3\times98=29,4\left(g\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.