Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Hòa tan hoàn toàn 4,6 g kim loại Na vào nước thì thu được dung dịch natri hiđroxit (NaOH) và khí H2. Tính khối lượng natri hiđroxit thu được sau phản ứng.

  1. 4g 
  2. 7,8g
  3. 8g
  4. 10g

Hướng dẫn giải:

​PTHH:   2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ta có: \(n_{Na}=\dfrac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PTHH suy ra:  \(n_{NaOH}=n_{Na}=0,2\left(mol\right)\)  

\(\Rightarrow m_{NaOH}=0,2\times40=8\left(g\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.