Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Cho phương trình hóa học như sau:  Fe + 2X  → FeCl2 + H2

X là chất nào?

  1. HCl
  2. H2SO4
  3. Cl2
  4. CuCl2
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.