Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Phương trình hóa học nào không đúng ?

  1.     CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
  2.      Fe +  2HCl → FeCl2 + H2
  3.           Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4
  4.     Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.