Tia - Toán lớp 6

Có một cụm từ còn thiếu ở chỗ chấm trong câu sau đây:
......... là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.

Cụm từ hợp lý được chọn, điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu đó là

  1. Hai điểm A và B
  2. Các điểm C sao cho A, B, C thẳng hàng
  3. Tia AB
  4. Đường thẳng AB
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.