Tia - Toán lớp 6

Trong các khẳng định sau, có một khẳng định sai là

  1. Tia AB bị giới hạn về một phía.
  2. Tia AB là nửa đường thẳng AB chứa điểm B.
  3. Luôn tồn tại một tia đối của tia AB.
  4. Nếu C thuộc tia AB thì C nằm giữa A và B.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.