Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Biết \(\overline{2\circledast8}\) chia hết cho 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

  1. \(\circledast\in\left\{2;5;8\right\}\).
  2. \(\circledast\in\left\{1;4;7\right\}\)
  3. \(\circledast\in\left\{3;6;9\right\}\)
  4. \(\circledast\in\left\{4;7\right\}\)

Hướng dẫn giải:

​Ta thấy \(\overline{2\circledast8}⋮3\Leftrightarrow\left(2+8+\circledast\right)⋮3\Leftrightarrow\left(10+\circledast\right)⋮3\) 

Do \(\circledast\) là chữ số nên \(\circledast\in\left\{2;5;8\right\}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.