Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

  1. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
  2. Tiếp tục giảm quy mô dân số
  3. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư
  4. Tiếp tục tăng chất lượng dân số
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.