Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

  1. Việc là thiếu trầm trọng
  2. Việc là là vấn đề không cần quan tâm nhiều
  3. Việc làm đã được giải quyết hợp lí
  4. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.