Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

  1. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
  2. Tăng cường công tác tổ chức
  3. Tăng cường công tác giáo dục
  4. Tăng cường công tác vận động
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.