Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

  1. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực
  2. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực
  3. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực
  4. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.