Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

  1. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
  2. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số
  3. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
  4. Sớm ổn định mức tăng tự nhiên
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.