Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Một este X có tỉ khối hơi so với khí CO2 là 2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn khối lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo của X là 

  1. CH3COOCH3.
  2. CH3COOC2H5.
  3. HCOOC3H7.
  4. C2H5COOCH3.

Hướng dẫn giải:

Meste = 44´2 = 88 ⇒ Este chỉ có 1 nhóm -COO- ∼ R-COO-R'

R + R' = 88 - 44 = 44 với R' ≥ 15 (-CH3) ⇒ R ≤ 29.

Muối là RCOONa có R + 44 + 23 > 88 thì R > 21 là C2H5- ⇒ R' là CH3-

Este: C2H5COO-CH3

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.