Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua , ancol benzylic, p-cresol. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 

  1. 4.
  2. 6.
  3. 5.
  4. 3.

Hướng dẫn giải:

Để tác dụng được với NaOH, phải có nhóm chức: -COOH, -OH (phenol), -COO- hoặc là muối của amoni; gồm:  CH3COO-C2H5, CH2=CH-COOH, C6H5OH (phenol), C6H5NH3Cl, p-CH3-C6H4-OH.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.