Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

X là este có tỉ khối hơi so với metan là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư) thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

  1. HCOOCH2CH2CH3.
  2. C2H5COOCH3.
  3. CH3COOC2H5.
  4. HCOOCH(CH3)2.

Hướng dẫn giải:

Meste = 16´5,5 = 88 ⇒ chỉ chứa 1 nhóm -COO- (44)

Số mol este = muối = 2,2 : 88 = 0,025 

R-COO-R' có R + R' + 44 = 88 ⇒ R + R' = 44

Muối RCOONa có R + 67 = 2,05 : 0,025 = 82 ⇒ R = 15 và R' = 29

R ∼ CH3 và R' ∼ -C2H5 ⇒  Este:  CH3COO-C2H5

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.