Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  1. Phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn.
  2. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit vô cơ cho axit hữu cơ ancol.
  3. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol là phản ứng thuận nghịch.
  4. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm cho muối và ancol.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.