Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Este bị xà phòng hóa tạo ra hai muối và một anđehit. Những công thức cấu tạo nào sau đây thỏa mãn tính chất đó?

(1) CH2=CH-OOC-COOC6H5.                          

(2) CH2=CHCOO-CH2-C6H4.

(3) CH2=CH-CH2COO-C6H5.

  1. (1).
  2. (2).
  3. (1) và (2).
  4. (2) và (3).

Hướng dẫn giải:

Tạo 2 muối phải có dạng R-COO-C6H5 → 2 muối R-COO- và C6H5O-.

Tạo anđehit phải có dạng R-COO-CH=CH-R → anđehit R-CHO.

Chỉ có (1) thỏa mãn.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.