Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Dầu chuối là este isoamyl axetat được điều chế từ  

  1. CH3OH và CH3COOH.
  2. CH3(CH3)CH2CH2CH2OH và CH3COOH.
  3. C2H5OH và C2H5COOH.
  4. CH3(CH3)CH2CH2CH2CH2OH và CH3COOH.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.