Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Thủy phân hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây trong dung dịch NaOH dư tạo 2 muối?

  1. CH3 – COO – CH = CH2.
  2. CH3COO – C2H5.
  3. CH3COO – CH2 – C6H5.
  4. CH3COO – C6H5.

Hướng dẫn giải:

Ở đây, chỉ có este của phenol có khả năng thuỷ phân tạo hai muối. Một muối của axit và một muối phenolat.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.