Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là gì?

  1. CnH2nO2 (n≥2).
  2. CnH2n + 1O2 (n≥3).
  3. CnH2n – 1O2 (n≥2).
  4. CnH2n – 2O2 (n≥3).

Hướng dẫn giải:

Este thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở nên có công thức tổng quát: CnH2nO2 (n≥2)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.