Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Este X  không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125; khi X tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

  1. 2.
  2. 3.    
  3. 4.    
  4. 5.

Hướng dẫn giải:

M= 32 . 3,125 = 100

Este không thể có 2 nhóm -COO- (∼88) do phần còn lại = 12 không ứng với gốc nào.

Este có 1 nhóm -COO- ⇒ gốc còn lại chứa 4C và 1 liên kết đôi.  

Este có dạng R-COO-CH=C...-R' khi hóa xà phòng sẽ tạo anđehit. 

Với 4C:    R là CH3- ⇒ R' là -CH3

                 R là CH3-CH2- ⇒ R' là -H 

                 R là H ⇒ R' là -CH=CH-CH2-CH3 và -CH=C(CH3)-CH3.   (4 este)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.