Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Cho natri (Na) tác dụng với H2O thu được xút( NaOH) và khí H2. Lập PTHH của phản ứng trên.

  1. Na + H2O → NaOH + H2
  2. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  3. 2Na + H2O → 2NaOH + H2
  4. 3Na + 3H2O → 3NaOH + 3H2

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.