Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Đốt photpho (P) trong khí oxi (O2) thu được điphotphopentaoxit (P2O5). Hãy lập phương trình hóa học cho phản ứng trên.

  1. P + O2 → P2O5
  2. 2P + O2 → P2O5
  3. 2P + 5O2 → 2P2O5
  4. 4P + 5O2 → 2P2O5
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.